Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdtrekken het grondplan van den tempel van Jerusalem, zooals hedendaagsche godgeleerden dit naar de Schrift hebben weergegeven!

De beteekenis van het familieleven is bij de Chineezen niet minder groot, dan dit bij de Romeinen het geval was. Ook hier, bij den Chinees, een meerderjarig worden ten blijke waarvan een bepaalde kleeding werd aangetrokken: de „toga virilis" der Romeinen. Huwelijk en andere groote gebeurtenissen in het familieleven worden op nagenoeg gelijke wijze gevierd. Vaderlijke macht en erfopvolging vertoonen vele punten van overeenstemming. Het oude China berustte als Rome en andere oude volken op patriarchale instellingen, die èn in de centrale regeering èn in de groepen der families èn in de families zelve alles beheerschten. Moet men dus, door zulke treffende overeenkomsten geleid, die voor de westelijke (Hebreen, Grieken en Romeinen) en de oostelijke (Chineezen) volken, hier vergeleken, op een gemeenschappelijke afstamming wijzen, niet eene groote waarde toekennen aan de oude Chineesche overlevering van eene afstamming uit het Westen ? Zij wordt door de opgravingen — in de laatste jaren — van Chaldeeuwsche oudheden opnieuw bevestigd! *)

Men weet thans met zekerheid, dat de bewoners

*) Een zuil van gepolijst graniet, overdekt met inscripties, in 1902 door de Morgan te Susa opgegraven, en thans in het Britsch Museum, geeft het Wetboek van Hammourabi, omstreeks 2200 jaren vóór Christus Koning van Babylonië, weer, eene wetgeving die (in groote lijnen) dezelfde is als het Chineesche recht, o. a. ten aanzien van de ouderlijke macht, de adoptie, huwelijk, concubinaat en erfenissen.

Sluiten