Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Chaldea en Susiana reeds verscheidene duizenden jaren vóór Christus eene groote beschaving bezaten, een politieke indeeling en ontwikkeling der maatschappij, die den modernen wetgever niets toegeven in rechtvaardigheid en menschelijkheid. Welnu, de godsdienst, die dit volk aanhing, was in groote trekken dezelfde als die der Chineezen. Als zij, geloofden de Assyriërs aan een Oppergod, beheerscher van het lot der wereld en dat der schepselen, onder wiens oppergezag godheden van lageren rang over de natuurkrachten geboden. Als zij, vereerden de Assyriërs de hemelsche gesternten en had dientengevolge bij hen de sterrenkunde zekeren graad van ontwikkeling bereikt. Maar bovenal — de vereering der voorouders, met welke de Chineesche maatschappij staat of valt, maakte ook bij de Assyriërs aller vereering en aandacht gaande. Ook hier het geloof, dat de zielen der afgestorvenen aan gene zijde van het graf als beschermgeesten der levenden bleven voortbestaan.

In geheel Mesopotamië bestond de aanbidding van hoogergelegen plaatsen. Bij voorkeur aanbad men de godheid op heiliggeachte bergtoppen — ook volgens de Bijbel een karakteristiek der semitische volken. Welnu, deze vorm van vereering heeft ook China altijd gehad, naar de oude geschiedboeken ons herhaaldelijk mededeelen. En ten slotte — het karakter! Hieromtrent zegt de Fransche geleerde Lenormant (Histoire ancienne de 1'Orient, Tome 5):

„Avec cette cruauté froide, cette fourberie et cette „astuce qui révoltent notre esprit, cette fixité et eet „engourdissement dans un état social et politique arrivé

Sluiten