Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien zij eikaars dialect als spreektaal niet verstaan. Men begrijpt nu, welke beteekenis in China de ambtenaarswereld moest krygen! En welk een klove er moest ontstaan tusschen volk en regeerders! Hoe het publiek belang aan het eerste geen belangstelling kon inboezemen, omdat alle gedachtenwisseling met de dragers van dit monopolie was uitgesloten. Gedurende vele eeuwen moeten de regeeringsmaatregelen voor de onderdanen als raadsbesluiten des Hemels, als een fataliteit hebben gegolden. Afdoende en zonder kans te laten tot kritiek. Ook wordt het duidelijk, hoe slechts zij, die proeven van bedrevenheid in die schrijftaal hadden afgelegd, (de „examens'', die een Westerling zich allicht verkeerdelijk voorstelt als ter zelfdertijd een zekere algemeene ontwikkeling vorderend!) voor het vervullen van eenig ambt in aanmei king konden komen. Is het wonder, dat zy uitsluitend instrumenten der regeering waren, geisoleerd van het volk? En zoo groepeerde zich in China, rondom de wereld der ambtenaren in functie, een groot aantal lieden, die men in aspirant-ambtenaren en ambtenaren ter beschikking zou kunnen verdeelen, al naar gelang zij het begeerd examendiploma nog niet verworven hadden, dan wel reeds in het bezit daarvan waren en op aanstelling wachtten. Ten slotte ligt het vóór de hand, dat de politieke strijd der belangen zich in China uitsluitend afspeelt tusschen de overheid „op het kussen" en deze ambitieuse geletterden, wier levensdoel is, zich van een ambt meester te maken, daar zy zich hiervoor de lange en harde voorbereiding voor hun diploma getroostten of reeds getroost

Sluiten