Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet onwillekeurig aan Napoleon's rijk en zijne vergeefsche pogingen, Engeland te veroveren?

Koublai's opvolgers bleken tegen de taak, het wereldrijk in stand te houden, niet bestand. Ongetwijfeld was het gemakkelijker, zoovele rijken en natiën te veroveren en te onderwerpen dan ze in een verband samen te vatten, ook al lieten de Tartaarsche heerschers

ze als vazalstaten bestaan.

Marco Polo verhaalt ons, hoe leden van Koublai's familie over Rusland, den Kaukasus, Perzië, Pamir, de bevolkte deelen van Siberië en Mandsjourije in zijn naam regeerden. Hoe Mongoolsche onderkoningen ovei Korea, Tibet, Burma en Annam waren gesteld en de „invloedsfeer" van het reuzenrijk zich daadwerkelijk over den Indischen Archipel, Bengalen en Ceylon deed gelden. Maar, reusachtig als het was, het succes der Mongoolsche wapenen had weldra het gevolg, door de Geschiedenis zoo vaak geboekstaafd. Het leidde tot het verwaarloozen van de meest gewone maatregelen van voorzorg, tot grenzenlooze aanmatiging en dwaze hardhandigheid bij heerschers, die, nomaden van aard en geboorte, zich op den troon van een wereldrijk vreemd te moede moesten gevoelen, konden zij den omvang van hun taak maar eerst overzien!

Koublai zelf regeerde alleen over eigenlijk China, maar dit onderdeel zijner heerschappij hing nog veel minder samen dan met het China van onze dagen het geval is.

Weldra brak van alle kanten verzet uit. Zijne neven in het Westen zeiden hem al heel spoedig de suprematie op en verklaarden zich onafhankelijk.

De regeering dezer Tartaarsche dynastie kenmerkt

Sluiten