Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens lastig. Hij wist zijn hoofdstad belangrijk uit te breiden, te verfraaien en van muren te omringen, maar eindigde een meer dan veertigjare regeering met de volgende verzuchting, in zijn testament: „Ik heb langer geregeerd dan menigeen. Mijn taak bestond „in de vereering des Hemels en in de behartiging „van de belangen mijner onderdanen. Ik heb me laten „meesleepen door bedriegers, die mij verzekerden, dat „ik onsterfelijk was. Die dwaling heeft me vaak ver„leid om aan de grooten mijns rijk en aan het volk „een slecht voorbeeld te geven. Dat erken ik thans „en beveel daarom dat dit geschrift na mijn dood „in het geheele rijk openbaar zal worden gemaakt".

In het jaar 1560 verschijnen de Portugeezen in Macao, waar zij van de plaatselijke overheid vergunning kregen, een stapelplaats voor hun handel op te richten. Omstreeks denzelfden tijd hadden de Spanjaarden zich van de Philippijnen meester gemaakt. Zij troffen er een groot aantal Chineezen aan, wier snelle uitbreiding hun weldra groote bezorgdheid gaf. Toen deze angst zóó groot geworden was, dat het universeel redmiddel dier dagen, het zwaard, alleen een bevredigende oplossing scheen te zullen geven, werd door de Spanjaarden tot eene algemeene verdelging der Chineezen besloten en volgde eene slachting, die aan de Siciliaansche Vesper en aan den Barthelomeus-nacht in verschrikkelijkheid en omvang niets toegeeft en die twee eeuwen later in Batavia hare herhaling zou beleven. In eenige maanden tijds werden 20,000 Chineezen vermoord, eene oplossing der „politieke moeilijkheid", waarvoor de Spanjaarden hunnen heiligen

Sluiten