Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latere, jongere geslacht aan het vroegere en het regeerende, vinden niet slechts de Chineesche maatschappij, maar ook het openbaar leven en de staatsinrichting hun steunpunt. Om het Chineesche volk van dit ingeworteld inzicht te doen terugkomen, is een volkomen omverhalen van deze inrichting, is de verloochening van een sinds tallooze eeuwen als heilig beschouwde traditie noodig.

Niet op eenmaal, niet in eenige tientallen van jaren zou zulk een ommekeer kunnen worden bewerkstelligd. En alleen de diepgevoelde overtuiging van de dwaling, waarin milliarden voorvaderen hebben geleefd en de besliste wil, hiermede voor goed te breken, kunnen zulk een reuzenarbeid volvoeren. Niet voor een aangewaaid modernisme zal dit bolwerk vallen, maar door taaie, zelfopofferende volharding, die steen voor steen het geweldig monument van het egoïsme der ouderen ondermijnt. Ieder, die het met China goed meent, ook menig Chinees, is overtuigd van de noodzake- . lijkheid om de maatschappij op geheel nieuwe grondslagen te vestigen. De beste verwachtingen heeft men d&ar, waar — als in N. I. — de Chineezen sinds langen tijd met Europeanen verkeeren, want daar maakt de omgeving het niet zoo bezwaarlijk, het voorvaderlijk geloof op te geven. Integendeel! In de massa van het reuzenlijf zelf, in de millioenen, sinds eeuwen van alle illusiën en idealen, die beloften der toekomst, beroofd, moet echter nog belangstelling worden geboren in de dingen, die verder liggen dan het meest alledaagsche en vóór men er aan kan denken, hier vervreemding van de overgeërfde leer en andere op-

Sluiten