Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het offeren heeft plaats in de „Tang" die in het midden der woning is gelegen. Het altaar, op een kleine verhevenheid geplaatst, is aan den Noordkant opgesteld. Op dit altaar prijken op kleine verhevenheden, die de Chinees teekenachtig „tronen" noemt, de tabletten der voorouders van vaderskant, met dien verstande, dat die van den bet-over-grootvader en zijne vrouw de eereplaats innemen, terwijl rechts en links van hen de vader en moeder, de grootvaderen grootmoeder enz., hunne tabletten hebben, in zoodanige volgorde, dat de oudste in familiebetrekking ook het dichtst bij den stamvader staat en de laatst bijgevoegde tabletten de uiterste plaatsen innemen.

Op den offerdag verzamelt zich de geheele familie voor dit altaar, waarop voor ieder tablet de noodige vazen en schalen zijn gereed gezet om de offeranden in te ontvangen. De plechtigheid begint met een algemeen knielen, waarna de familievader, als priester van zijn gezin, een weinig wijn plengt voor de tablet van den stamvader, onder het uitspreken een er sacramenteele formule, die de zielen der voorouders, mochten zij nog niet tegenwoordig zijn, onmiddelijk in de haar gewijde tabletten doet plaats nemen.

Zeer zorgvuldig zijn ook de nu volgende plechtigheden omschreven. De officieerende huisvader biedt den stamvader met het noodige eerbetoon een tablet aan, waarop gebeden zijn geschreven, in de sacramenteele termen. Op deze wijze is de ziel van dien stamvader in staat, hiervan kennis te nemen. Hierna volgt een nieuw plengoffer en brengen de broeders en neven van den huisvader gebraden vleesch en

Sluiten