Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere spijzen aan, die zij vóór de tabletten der voorouders in evengenoemde schalen plaatsen.

In de nu volgende oogenblikken worden de geesten der afgestorvenen geacht, de essence der hun opgedragen spijzen tot zich te nemen, waarmee zij tevens die spijzen zegenen. Men laat de geesten hiervoor alleen; de geheele familie trekt zich uit de Tang terug. Na eenigen tijd keert zij terug en nuttigt de spijzen, aldus gezegend en treedt hierdoor in geestelijke gemeenschap met de zielen der afgestorvenen. Een voorstelling, die ook aan onze Avondmaalviering en aan de voornaamste plechtigheid der Katholieke Kerk ten grondslag ligt en in de oudste godsdiensten der wereld haren oorsprong vindt.

Gedurende de plechtigheid komen tal van buigingen en andere eerbewijzen voor, alle tot in kleinigheden voorgeschreven en van een eerbiedwaardigen ouderdom, als het Chineesche volk zelf.

Door deze geestelijke vereeniging met de voorouders, is de huisvader, die hierbij een hoofdrol vervult, als 't ware de trait-d'union tusschen de verheven zielen der afgestorvenen — die reeds een indrukwekkend karakter bezaten, maar wier macht over het lot hunner nakomelingen door het mysterie des doods werd voltooid — en zijn eigen nakomelingen en nabestaanden. Zonder hem kunnen deze met de geesten die het lot der stervelingen beheerschen, niet in betrekking treden. Zij zijn geheel aan hem overgeleverd. Alleen door zijn optreden kunnen de voorouders met hun schrikwekkend prikkelbaar karakter worden tot rust gebracht en verzoend met de tekortkomingen,

Sluiten