Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan men zich heeft schuldig gemaakt en die anders zwaar zullen worden gestraft. De geheele familie wordt aansprakelijk geacht voor de vergrijpen door een der leden begaan — een solidariteits-beginsel, dat in de Chineesche strafwetgeving eveneens toepassing vond als een treffend bewijs, hoezeer het openbaar leven in China naar de inrichting van het familieleven is gemodelleerd! Maar niet alleen heeft de huisvader het lot der zijnen op deze wijze in handen en niet alleen kent de Chineesche godsdienst hem op wereldlijk gebied een volstrekte oppermacht toe — maar hij is in staat, eenmaal zelf uit dit leven getreden, eventueele vergrijpen en inbreuken op zijn gezag, zelfs in de gedachten, bloedig betaald te zetten. Het laat zich denken, welk een monsterachtige macht zulk een familiedespoot over de zijnen erlangen moest en hoe dit beginsel, de honderden millioenen der Chineesche samenleving regeerende, de beweging, die deze behoefde voor haren groei moest versteenen, de bloedsomloop moest stremmen, de krachten verlammen, zoo noodig voor de ontwikkeling van het reuzenlijf! Zóó, dat alle individualiteit onmogelijk werd.

De vraag doet zich als vanzelf op, wat er van de familie-eenheid en daarmee van de vereering der voorouders werd, wanneer Chineezen naar elders trokken, ver van hunne geboorteplaats, zooals b.v. met de in N.-I. gevestigde Chineezen of hunne stamvaders moet hebben plaats gevonden. Inderdaad waar de grond te vaak verdeeld was en te beperkt werd om allen te voeden, was een exodus van de minst bedeelden veelal het eenig redmiddel. Voor dezen werd

Sluiten