Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„geldt dus hier het verlies van eene broodwinning, „terwijl er niets tegenover staat.

„Aan den anderen kant verzetten zich duizenderlei „bijgeloovigheden tegen de bekeering. Als een net„werk omvatten zij alle verrichtingen van het leven. „Men heeft bijgeloovige handelingen bij geboorten, „bij huwelijken en bij sterfgevallen; men heeft ze „bij het begin en bij het einde van het jaar en bij „zekere maangestalten; men brengt ze in praktijk „bij ziekte, bij 't bouwen van een huis, bij verguizing, bij het openen van een winkel, van een „nieuw beroep, bij openbare optochten, bij tooneel„vertooningen, bij openbare gebeden voor regen en „bij epidemieën — altijd en overal vindt men ze, „alsof het den Chinees niet vergund wordt één stap „te doen, of zekere handelingen, om de booze geesten „te bezweren worden onmisbaar geacht. Sinds eeuwen „en eeuwen is dit zoo. De even veelvuldige als verscheiden plichtplegingen van dezen aard zijn ten „slotte één geworden met de zeden, hebben zoowel „het publieke als het private leven geheel doortrokken — zoodat het wel zeer bezwaarlijk moet „zijn, een juk als dit af te werpen. Er behoort moed „toe, de keten te verbreken, die de geheele wereld „gekluisterd houdt en alleen het hoofd te bieden „aan de heerschende zienswijze! Men moet er veel „zelfkwelling voor kunnen verduren en vooral — „geldt hier, welk figuur men tegenover de anderen „maakt!

„Want, al hebben deze bijgeloovige verrichtingen „voor den grooten hoop der Chineezen geen diep-

Sluiten