Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te onderdrukken. Zich bekeeren beteekent de oude, „heilig geachte gebruiken verloochenen om een „nieuwen, vreemden godsdienst te omhelzen, eene „Europeesche, tegen welke zooveel vooringenomenheid bestaat! Hij moet als het ware van zijn land „afstand doen, ophouden Chinees te zijn, zich van „alle anderen afkeeren en zich aan de minachting „van de geheele wereld blootstellen!"

Vooral met deze laatste woorden slaat de Fransche prelaat den spijker op den kop.

Een nationale idee, naar Westersche opvatting, beheerscht den Chinees zeker niet. Maar, afgezien van het feit, dat wat nog niet is, kan komen — beteekent dit nog niet, dat de Chinees gemeenschapsgevoel mist. Hij bezit het integendeel in hooge mate. Zoodra zijn belangstelling ernstig is opgewekt, staat hij tot aansluiting gereed. Tallooze malen heeft de geschiedenis, vooral die van den laatsten tijd, dit bewezen. Maar tot dusver is het verband in het reuzenrijk zóó los, vormt de openbare zaak er zulk een geringe factor in het geheel, is het taalverschil in de verschillende deelen een zóó onoverkomelijk bezwaar voor samensmelting tot één groot volk — dat van eene nationale idee, in den zin, dien wij er aan hechten bij den Chinees tot dusver niet veel kon inkomen. Ongetwijfeld is hij van-huis-uit niet militair, maar man des vredes — al kan hij zeer goed vechten als het moet en hij goed voorbereid en 'geleid wordt — zoodat de glorie der krijgsbedrijven niet krachtig tot hem spreekt. Met verbazing heeft ieder onzer de onverschilligheid aangezien, waar-

Sluiten