Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee het Chineesch publiek de oorlogsberichten tijdens de jongste worsteling met Japan opnam, berichten, die de een al noodlottiger en smadelijker voor het nationaal gevoel der Chineezen moesten zijn dan de andere. De fabelachtige gemakkelijkheid, waarmee de Japanners aan de geheele wereld de onschadelijkheid der Chineesche legers openbaarden — het zoo goed als onneembare Port-Arthur o. a. ging zonder verweer van beteekenis in Japansche handen over, terwijl het den Chineezen noch aan soldaten noch aan wapenen noch aan leeftocht ontbrak — gaf de geheele wereld een schok, maar van opschudding, laat staan van verontwaardiging in China was niet veel sprake!

Intusschen heeft deze schande tegenover de buitenwereld er niet weinig toe bijgedragen om China de oogen te openen voor het gevaar van een smadelijken ondergang. Met het ontwaken van China zal ongetwijfeld een streven naar grootere eenheid der ver uiteengespreide deelen als eerste eisch eener nationale verheffing geboren worden.

De Chinees, zooals wij hem thans nog voor ons zien, is eer door gemeenschap van gebruiken, van godsdienst, van afkomst dan van natie aan zijne landgenooten verknocht. Des te sterker zou de nationale idee kunnen zijn, die eenmaal ook den Chinees zou bezielen, onderging het Rijk van het Midden de door alle bevoegde beoordeelaars, onder wie tegenwoordig vele Chineezen, noodig geachte wedergeboorte. Ongelukkig moet vóór aan het optrekken van een nieuw gebouw kan worden gedacht, het oude worden omvergehaald. En hiermee zou juist China's godsdienstig leven en alles wat hiermede samen-

Sluiten