Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenschappelijke afstamming bij den Chinees staat aangeschreven, zelfs waar het door tijdsverloop absoluut onmogelijk is geworden, de genealogie van weerskanten stap voor stap vast te stellen. Het feit, dat men dezelfde „Sing" draagt, zegt genoeg. Hieruit blijkt ten eerste, dat het begrip van bloedverwantschap in China veel verder gaat dan bij ons en ten tweede verklaart zich hieruit de groote aaneensluiting, wij zouden haast zeggen het „familiaar" karakter der Chineesche maatschappij. *) Zij is als één geheel te beschouwen en kent als levend beeld van stelselmatigheid, als op een overweldigende schaal doorgevoerde grondgedachte haar weergade zeker niet. Men zou zich intusschen vergissen door te meenen, dat de bloedbetrekking het cement voor dezen reuzenbouw leverde. Het is de gemeenschappelijke eeredienst, die dit bindend I element vormt. Sterk komt dit uit bij de adoptie. De geadopteerde, tot dusver als buiten de familie staande beschouwd, wordt door zijn opname in de godsdienstgemeenschap der familie lid van deze en heeft als zoodanig volkomen gelijke rechten als het eigen kind; verlaat een dochter door huwelijk het ouderlijk huis, dan neemt zij voortaan deel aan de godsdienstplechtigheden van de familie van haar man, die geheel anderen voorouders gelden, terwijl zij ophoudt, lid

*) Die wij altijd in dit licht hebben te beschouwen, dat de breede onderlaag van het volk, de massa , niet meetelt. Een staat van zaken, die in onze dagen, nu van alle kanten in China het licht doordringt, niet weinig bijdraagt tot het veldwinnen der radicale beginselen. Want ontwaakt China, dan ontwaakt gaandeweg in haar ook deze massa, zoolangen tijd als quantité négligeable beschouwd. Kan men zich een uitgebreider veld voor hervorming en een grooter kans op «complicaties" denken?

11

Sluiten