Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de innige en geheiligde betrekking met het voorgeslacht te bewaren en aan het tegenwoordig geslacht, na zijn verscheiden, geluk en zielsrust te waarborgen, wordt aan de natuur, waar zij tekort mocht schieten, de behulpzame hand geboden door het nemen van een bijwijf, indien de echt met de officieele vrouw kinderloos bleef en door het aannemen van een kind, als ook dit middel niet heeft geholpen of de gelegenheid ontbrak er zijn toevlucht toe te nemen. Wij bezitten een ander voorbeeld van de onvergankelijkheid van een dusdanig familieverband, waarbij de natuurlijke betrekkingen door het geloof werden gesanctioneerd en verzekerd, in het Joodsche volk. Misschien treft hier bovenal, hoe, ondanks de gruwelijkste vervolging, in beklagenswaardige verstrooiing, de voorvaderlijke instellingen en voorschriften tot op dezen dag werden bewaard.

Bij de Chineezen is het verschijnsel echter overweldigend en ook volkomener. Hier kan men veertig eeuwen teruggaan om nog altijd de sporen der patriarchale en godsdienstige beteekenis van het familieleven terug te vinden. Onder alle wederwaardigheden van het Chineesche volk heeft het zich gehandhaafd. Vraagt men zich af, hoe dit mogelijk is geweest, hoe hier de wet der evolutie buiten werking werd gesteld — dan moet hierop o. i. het antwoord zijn, dat de kracht dezer eeuwenoude instelling in de blinde onderwerping lag der jongeren. De vrije wil van het individu bleef door al deze tijden heen tot werkeloosheid gedoemd. En aan dezen vrijen wil juist dankt de geestelijke evolutie der menschheid haren gang, haar bestaan!

Sluiten