Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hierdoor geboden gelegenheid, de zorg voor de eigen kinderen en de kosten hunner opvoeding aan deze vrome lieden over te laten. Men legt ze bij de Christelijke hospitalen te vondeling, met hetzelfde gemak, waarmee men een brief in de bus steekt.

De volkomen afscheiding der beide geslachten maakt het overigens onmogelijk, dat in de heerschende minachting van de mannen voor de vrouwen verbetering wordt gebracht. Ongetwijfeld heeft de Chineesche samenleving zich op onberekenbare wijze tekort gedaan, niet alleen door de vrouw zóóver bij den man achter te stellen, maar bovenal door den grooten invloed, die een gepaste vrije omgang der beide seksen in heur jeugd op eikaars ontwikkeling en karaktervorming moet uitoefenen, te miskennen en dientengevolge volkomen ongebruikt te laten. En wij hebben hierbij niet zoozeer het oog op de ook bij ons nog zeer moderne en lang niet algemeene co-educatie, maar bovenal op de afwezigheid van alle aanraking, die in de Westersche wereld het leven van het opkomend geslacht niet alleen veraangenaamt, maar het voller, rijker en beter maken kan. Van hofmaken komt bij den Chinees niet in, zoodat hij, totaal onbekend met het karakter en de opvattingen der vrouw en ongenaakbaar voor haar oordeel, wel moet blijven volharden in de hem aangeboren trek om het Chineesche ras als het beste en den Chineeschen man als de eenige waardige vertegenwoordiger hiervan te beschouwen.

Is het onderwijs der knapen nog altijd zeer onvol-

Sluiten