Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend begraven. Voor den ongehuwden man, die zich met eene gehuwde vrouw vergeet, is deze straf natuurlijk zwaarder. Ook de poging tot verleiding door brieven of beloften is strafbaar.

Overspel is echter boven alles strafbaar. Geen wonder! Het brengt het familieverband in gevaar en sticht verwarring in de traditie van den eeredienst, omdat het de afstamming onzeker maakt. Zonder werkelijk uit de familie te zijn voortgekomen, mag men niet deelnemen aan den eeredienst. Het denkbeeld, dat een kind uit eene andere dan de vóór de voorouders geknoopte band gesproten, hieraan zou deelnemen, ontwijdt het altaar. Overspel wordt daarom met den dood gestraft. Ook heeft de bedrogen echtgenoot het recht, zichzelf recht te verschaffen bij heetterdaad en zijne vrouw en haren minnaar te dooden, of den laatste alleen. Ook zijne ascendenten hebben dit recht. Wel een bewijs, hoe men hierin minder aanleiding tot gekrenkte persoonlijke eer dan schending der heilige familietraditie heeft te zien. De schuldige vrouw wordt in elk geval uit de familie gestooter, want de gevolgen van haar wangedrag zouden op geene andere wijze van de familie kunnen worden afgewend.

Na al wat is voorafgegaan begrijpt men, dat de echtscheiding in China den man al zeer gemakkelijk werd gemaakt, terwijl omgekeerd de vrouw in principe als aan den man geketend werd beschouwd. Dit blijkt zelfs in het geval, dat de partijen met onderling goedvinden van elkaar gaan — eene vorm van scheiding, die de Chineesche wet kent, waarbij echter

Sluiten