Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Chinees welke ook de moeder moge zyn geweest. De staat van den zoon is die des vaders. Ziedaar het Chineesch grondbeginsel, zoo in den zin der wet als' in de volksovertuiging.

Wij laten hier de huwelijken tusschen Europeanen en Chineesche vrouwen buiten bespreking. Zij komen uiterst zelden voor. Die tusschen Chineezen en Europeesche vrouwen zijn vaker voorgekomen en hebben meer dan de vorige categorieën internationaal-privaatrechtelijke vragen in 't leven geroepen, die bij overeenkomst moesten worden beantwoord. Want hier volgde, volgens Chineesch principe, de vrouw den staat van haren man, maar was zij meestal ongeneigd Chineesche te worden, waarvoor in de eerste plaats toetreding tot den Chineeschen eeredienst en de familieregeling werd gevorderd. Zoowel van Chineeschen kant als van onzen kant worden dergelijke huwelijken ongaarne gezien. Want van beider standpunt voorziet men eene botsing tusschen twee beschavingen, die elkaar niets toegeven in overtuiging en trots, maar van welke de Chineesche het wint in ouderdom en in het in alles op den voorgrond treden van het familieverband ter wille van de afstamming.

Het gehalte dezer laatste is bijzaak — een andere reden, waarom de Chinees zich van onze begrippen van degeneratie door vermenging met een lager ras geen denkbeeld kan maken. En zoo heeft ook hier zijn staren op het verleden de eischen der toekomst doen verwaarloozen en heeft het belang van het algemeen aan dat der familie de beste krachten der natie moeten afstaan.

Sluiten