Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt toevertrouwd. De tijdelijke tablet wordt nu vernietigd, d. i. verbrand. Men keert daarop huiswaarts, waarbij allen de nieuwe tablet, die de voor de tijdelijke gebruikte palankijn heeft ingenomen, volgen. Thuisgekomen plaatst men het zuiltje op het huisaltaar, waar alle familieleden onder echte en ritueele tranen er beurtelings voor nederknielen en het huldigen. Hiermede is de geest in den kring der voorouders opgenomen, die het overwegend deel van het familieverband uitmaakt.

Den volgenden dag heeft een groote plechtigheid ter eere van den afgestorvene plaats — welke moet dienen om hem, mocht er nog eenige grief over eenige tekortkoming ten zijnen aanzien bij hem zijn achtergebleven, geheel te bevredigen. Reiniging, vasten en offeren spelen hierbij uitteraard de hoofdrol.

Gedurenden den geheelen rouwtijd, die in den eersten graad, voor eigen kinderen drie jaren (thans officieel zeven-en-twintig maanden) bedraagt en in den vijfden of laatsten rouwgraad drie maanden — wordt nu nog op bepaalde tijdstippen voor dezen doode geofferd, maar is de rouwtijd om, dan zullen hem geene meerdere offers worden gewijd, dan die waarop de overige voorouders aanspraak kunnen maken.

De rouw heeft voor de Chineezen een groote beteekenis. Het is geene instelling van den wil der achterblijvenden afhankelijk als bij ons; zij is officieel erkend en, wat nog meer zegt, de wet neemt haar in bescherming en bedreigt hen, die haar veronachtzamen met straf. Het onverbrekelijk verband tusschen private

Sluiten