Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

vergeten hadji op te ruimen, hoe 'n sta-in-den-weg het ook zij!

De Chineezen, die ver van hun vaderland vertoeven, en niet mogen hopen, er terug te keeren, vóór de dood hen oproept, zorgen er meestal voor, als hiertegen geene zéér overwegende bezwaren rijzen, dat hun stoffelijk overschot wordt overgebracht en bijgezet ter plaatse, waar zij geboren werden, in de Heimath. Zoo bestaan er in vele centra van Chineezen in vreemde landen genootschappen (waarvoor de Chineezen altijd veel neiging hebben), die zich het overbrengen van de lijken van hunne leden, Chineesche emigranten, naar China ten doel stellen. Zoo gaan jaarlijks geheele scheepsladingen lijken van Chineezen van San Francisco naar het Hemelsche Rijk. Ook van uit Nederlandsch-Indië geschiedt het wel, maar lang niet in die mate en uitteraard uitsluitend waar het Sinkheh's, pur-sang Chineezen, betreft. In China zelf hebben dergelijke transporten plaats van de eene provincie naar de andere. Zoo bestaat er te Shanghai eene vereeniging van Cantonneezen, die de overblijfselen harer leden naar Canton zendt, om daar te worden begraven. Met dit laatste wordt niet altijd „bekwame spoed" betracht en gezaghebbende schrijvers over China verhalen, dat duizenden gevulde lijkkisten er vaak op bijzetting wachten en intusschen tijdelijk worden opgestapeld en dat er soms jaren verloopen vóór men ze in daartoe vervaardigde graven, waarin vele duizenden kisten tegelijk, rij aan rij worden ondergebracht, een plaats geeft.

Een zeer eigenaardig gebruik, dat de voorstelling

Sluiten