Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Sanghai en bij het bebouwen der terreinen aan de vreemde concessies afgestaan, wel last van de graven gehad — maar de opruiming hiervan werd na eenige pour-parlers voor een goede som gelds verkregen. In 1898 werd te Saigon een kerkhof van Cantonneezen geruimd en de lijkkisten werden naar Canton overgebracht. Bij zulke antecedenten behoeft men in Indië naar 't schijnt, niet langer te aarzelen, als het er om gaat, de overblijfselen van reeds lang vergeten dooden voor de behoeften van het levend geslacht te doen plaats maken.

In China bestaat het algemeen verspreid volksgeloof, dat bij verandering van dynastie alle graven in het geheele rijk zullen worden opgeruimd. De oorsprong van deze meening is niet meer na te gaan, maar het is zeker, dat zij aan de bestaande dynastie al zeer goed te pas komt. Want het denkbeeld, de graven zijner dooden te zien ontruimen, stuit den Chinees ten zeerste tegen de borst en zoodoende wordt de vervulling van een hem dierbare wensch — een ongestoorde rust voor zijne dooden — van het op den troon blijven van de tegenwoordige beheerschers van het Hemelsche Rijk afhankelijk gesteld.

Het wordt voor de levenden intusschen steeds moeilijker een niet te ver afgelegen en niet te onvruchtbaar plaatsje voor hunne levensbehoeften machtig te worden, waar de dooden hun zijn voor geweest. De omvangrijke rustplaatsen van dezen moeten thans reeds een zeer belangrijk deel van China beslaan. Een vraagstuk, bij hetwelk dat van onze goederen „in de doode hand" in het niet zinkt. Want welke Regeering,

Sluiten