Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volken en hem het leed der afscheiding van de buitenwereld zoo goed mogelijk moeten dragelijk maken. Dat aldus menig Keizer ontijdig tot zijne voorvaderen werd verzameld, dat van zijn persoon meestentijds geen kracht kon uitgaan ten behoeve van de regeering des lands behoeft geen betoog. Meer nog dan aan ligging en omgeving dankt China hieraan een Oostersch karakter. En evenals de individualiteit van den Chinees, lid van de familie, door plichtplegingen en eerebetoon aan zijn vader en voorouders werd verstikt, moest hier in den persoon des Keizers door ceremonieel, etiquette en ritueel alle begrip van vrijen wil, van zelfstandig handelen, van verantwoordelijkheid aan zichzelf, verloren gaan. En zoo behoeven wij er ons niet over te verwonderen, dat de Chineesche historie, op eenige uitzonderingen na (waarbij dan ook een conflict met de hovelingen, handhavers der etiquette tot eiken prijs, niet uitbleef!) de Chineesche Keizers als weinig beduidende figuren doet kennen, zoodra men tot hun werkelijk karakter kan doordringen. Die onder hen, die 't meest op den voorgrond traden, waren van lage afkomst of Mongolen, niet erfelijk belast met eigenschappen, die hen als typische Chineesche Keizers zouden kenmerken.

Evenals de familievader in gewichtige omstandigheden den steun van een familieraad kan erlangen en deze, in geval een ernstig vergrijp door een der familieleden is gepleegd, als rechtbank dienst doet — heeft de Keizer een Staatsraad naast zich, die tegenwoordig uit negen Mandchoe's en zeven Chineezen als leden bestaat. Met de N.-I. Departementen van

L

Sluiten