Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— evenals onze bestuursambtenaren in Indië — alle administratieve functiën in zich, in de eerste plaats die van inner der belastingen. Hij zal trachten in de korte periode, hem toegestaan, de inkomsten zoo hoog mogelijk op te voeren, zeer ten nadeele van de geadministreerden natuurlijk. Van deze inkomsten bereikt slechts een klein deel de schatkist. De rest vloeit weg in de zakken van een reeks van hoogere en lagere ambtenaren. De hier bedoelde magistraat moet zelf voor de betaling van zijn personeel zorgen en tevens aan zijne chefs de noodige geschenken afstaan. Ook worden de betrekkingen vaak door de Regeering verkocht en moet hij, in zulk een geval verkeerend, zorgen het hiervoor verschuldigde aan te zuiveren, of, als hij dit reeds gedaan heeft, terug te winnen. Dit alles moet uit de ingekomen belastingpenningen worden bestreden. Is het wonder dat er volgens matige berekening 70 pCt. onderweg blijft hangen?

De Regeering heeft met het loffelijk doel, hare ambtenaren onpartijdig te doen optreden, sinds lang bepaald, dat geen enkel ambtenaar langer dan drie jaren op dezelfde standplaats mag fungeeren, terwijl hem zulks in de streek, waar hij geboren werd, ten eenemaal is ontzegd. Het goede doel is echter voorbijgestreefd, want elk ambtenaar tracht nu in de hem toegestane drie jaren van de bevolking te halen, wat er van te halen valt. Wetende, hoe de geldquaestie voor alles gaat, brengen de hem onderschikte ambtenaren hem bij zijn optreden tastbare blijken van hunne onderdanigheid en respect, om bij den nieuwen chef in een goed blaadje te komen (wie denkt er niet

Sluiten