Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk tegenwicht, waar de reactie bij de justiciabelen uitblijft — zij is oppermachtig en doet zich eer gelden als een willekeurig werktuig in de handen der ambtenaren dan als regulateur in den strijd tusschen publieke belangen en bijzondere, zoo onderling als met elkander.

In China komt alle gezag „van boven" en evenals de bestuurstaak er beteekent: ,,hoe houdt men de dynastie op, het land rustig en de belastingen op het verlangde peil," drukt de rechtspraak het denkbeeld uit, dat het uitsluitend om handhaving van de van hoogerhand gegeven wetten te doen is, welk doel de Chineesche overheid niet beter weet te verwezenlijken, dan door de justiciabelen af te schrikken om den vertegenwoordiger der Regeering te veel last te geven.

Men meene niet, dat wij overdrijven! Meermalen is van hoogerhand de overtuiging uitgesproken, dat men de menschen van het maken van „perkara s" moest doen afzien, door hun den rechter zoo ontoegankelijk en de procedure zoo onaangenaam mogelijk te maken. Keizer Khang-hi (1661—1721) een der allergrootste en mannelijkste heerschers, die China heeft gehad, gaf zich hierin volkomen bloot door te decreteeren: „Ik sta er op, dat zij, die detusschenkomst van den rechter inroepen, zonder genade worden behandeld, opdat de geheele wereld een weerzin van processen gevoele en terugschrikke voor het denkbeeld, vóór de overheid te moeten verschijnen. Zoodoende zal men het kwaad in de kiem aantasten de goedgezinde burgers, die onderlinge geschillen hebben, zullen zich als broeders met elkaar verstaan door

Sluiten