Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaag en algemeen ook, het recht vormen? Hier kan de rechter immers volstaan met de kennis, die voor de examens der bestuursambtenaren wordt gevorderd! Wat helpt het, of men hiertegenover zal moeten erkennen, dat de Chineesche regeering meermalen ernstige pogingen heeft gedaan om de rechtsbedeeling van misbruiken te zuiveren en haar, in theorie tenminste, zoo goed mogelijk te maken. Talrijk zijn voorzeker de voorzorgen, die misbruiken moeten voorkomen, maar zij hebben eer het karakter van een instructie voor de ambtenaren dan van een rechtsorde. Zij worden meestal niet nageleefd, omdat men van overheidswege niet met gestrengheid zorgt, dat veronachtzaming worde opgespoord en gestraft. In nuchtere werkelijkheid is het beeld, dat de rechtspraak in China oplevert er een van corruptie en willekeur. Ook doet zij ons pijnlijk aan door hare hooghartigheid en door de middelen, waarmee zij zich tot eiken prijs eene oplossing van de haar voorgelegde moeilijkheden verschaft. Die hooghartige en naar Westersche opvatting tegenover de justiciabelen beleedigende houding uit zich niet alleen in een barschheid van den rechter, die den klager, den getuige of den beklaagde alle zelfvertrouwen moet benemen, maar zij eischt, dat zoowel de getuigen als de beklaagden voor den rechterstoel nederknielen. Een „adat", die zelfs in de Contract-havens, vóór de gemengde rechtbanken, toepassing vindt, zoodra het Chineezen betreft.

Sluiten