Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpers te benoemen en de bekeering te leiden. Hij was de stichter der zoogenoemde Nestoriaansche kerk in China, die in volgende eeuwen zou verkwijnen en nagenoeg verdwijnen, maar die toch de voorloopster is geweest van de zending in China, wier geschiedenis een der hoofdelementen uitmaakt in de betrekkingen tusschen China en Europa.

Aartsbisschop Johannes overleed na eene veertigjarige werkzaamheid, onder tallooze blijken van droefheid en vereering van den kant der Chineezen, zoo proselyten als heidenen. Zijn arbeid werd voortgezet, aanvankelijk met niet minder succes, door een aantal opvolgers, onder wie Theodoor van Pordenone het meest bekend is, die evenals Johannes in een reuk van heiligheid stierf. Kerken en bedehuizen verrezen te Cambaluc, Tswan-Chow, Yang-Chow en andere plaatsen, wier identiteit met gebouwen en bekeerden in den nacht van de eerstvolgende eeuwen zouondergaan.

De Mongolen-Khans hadden deze prediking met welgevallen aangezien. Zeker hebben zij in de uitbreiding van het Christendom een element vermoed, dat aan de bevestiging van hun nieuw verworven wereldrijk ten goede zou kunnen komen. In het algemeen streefden ook zij er, na de stichting van hun rijk, naar, met de buitenwereld goede betrekkingen aan te knoopen en te onderhouden, maar hieraan stond zeker de schrik door hunne strooptochten over de geheele wereld gebracht, voorloopig hinderlijk in den weg. Met den Paus kwamen zij echter spoedig in eene goede verstandhouding, als zagen beiden in, dat zij wel zouden doen, elkaar in de beheersching der wereld, voor den

Sluiten