Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aan dezen en aan een anderen pater, te Peking te worden toegelaten. Als geschenken voor den Keizer brachten zij eenige horloges mede, destijds in China nog niet hekend. Niet zonder tal van bezwaren bereikten deze den Keizer, die er zeer mede ingenomen was. Een naar Chineesche inzichten schromelijke fout tegen de etiquette door onze geestelijken begaan, bedierf echter bijna alles. Zij zagen zich zelfs in de gevangenis geworpen, vanwaar pater Ricci een smeekschrift tot den Keizer richtte, waarin hij onder anderen zeide, dat hij zich naar China begeven had, aangetrokken door den merkwaardigen graad van ontwikkeling harer bewoners en de bewonderenswaardige instellingen, waarmee het Keizerlijke Hof zijne onderdanen had gezegend. Hij voegde hieraan toe, dat hij niets liever wilde dan zijn leven lang in die zegeningen deelen en zijne verdere dagen als 's Keizers onderdaan in China slijten. Maar van zijnen kant meende hij er op te mogen wijzen, dat zijn verblijf te Peking van eenig nut zou kunnen zijn, daar hg van sterrekunde, aardrijkskunde, wiskunde en meetkunde bijzondere studie had gemaakt.

Men zal het den godvruchtigen man in de omstandigheden, waarin hij verkeerde niet euvel kunnen duiden, dat hij het eigenlijk doel der kennismaking onaangeroerd liet. Dit zou hem wellicht, zoo a. bout portant, het hoofd hebben gekost en, wat voor hem zeker nog meer beteekende, alle hoop op een goeden uitslag van het aanstaand bekeeringswerk al dadelijk den bodem hebben ingeslagen. Dat hij overigens met de vermelding zijner mathematische kundigheden de grenzen

Sluiten