Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt uit te gaan. Hij verbood zijnen Chineeschen volgelingen nadrukkelijk, den dienst der voorouders te vieren. Hiermee werd naar Chineesche zienswijze een ernstige aanval gewaagd op de grondslagen van de Chineesche instellingen, die zich, zooals wij meermalen aantoonden, vooral hierdoor kenmerken, dat de vereering der voorouders en van het Verleden niet alleen de basis van het familieleven vormt, maar van het Rijk zelf, in inrichting en beginselen. De gevolgen van Longobardi's gebrek aan plooibaarheid bleven dan ook niet uit. De pater zag zich weldra bij de overheid aangeklaagd en Keizer Ouanli, die tot dusver de verbreiding van het Christelijk geloof had geduld, betoonde zich voortaan een hevig tegenstander der nieuwe leer. De zendelingen moesten Peking verlaten en hij verbood zijnen onderdanen, op straffe des doods, Christen te worden. Als uiterste concessie werd alleen toegestaan, dat twee Chineesche Jezuieten het graf van Pater Ricci bleven bewaken, voor het rondwaren van wiens geest de Keizer allicht meer beducht was dan voor welke levende paters ter wereld ook!

De verbannen geestelijken zagen zich echter eenige jaren later, onder Ouan-li's opvolger, opnieuw in Peking toegelaten. Keizer Tien-Ki, zijn troon bedreigd ziende, riep de hulp in van de Portugeezen, die zich haastten, de paters weer in genade te doen aannemen.

Longobardi en zijne opvolgers, onder wie de beroemde Schall, hielden zich in de eerstvolgende jaren meer met wiskunde dan met godsdienstoefeningen bezig en zoo ging ditmaal de storm nog voorbij, die de jonge plant met geheelen ondergang had bedreigd.

Sluiten