Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politiek beleid. In beginsel zullen ook niet-Katholieken beamen, dat de vereering der voorouders in het Chineesche leven een te overwegende rol speelt. Ieder, die het wel meent met de toekomst van China, moet de overtuiging aanhangen, dat geene verbetering van de daar heerschende misstanden mag worden verwacht, zoolang men niet den blik, thans door het verleden gekluisterd, op het heden en den dag van morgen richt, om in de toenemende eischen dezer twee te kunnen voorzien.

Maar het Christendom zou, had het eenmaal het vertrouwen en den aanhang van millioenen Chineezen gewonnen, de opvattingen zijner nieuwe volgelingen wellicht geleidelijk hebben kunnen wijzigen. In de eerste plaats zou de voorstelling van een geestenwereld, altijd gereed om de kleinste inbreuk op hare prerogatieven op schrikkelijke wijze te wreken, gaandeweg haar vat op de Chineesche verbeelding hebben verloren. Hiermee zou de hoeksteen uit het grillig gebouw harer bijgeloovigheden zijn weggebroken. Men zou het verder aan den tijd hebben kunnen overlaten om het geheel te sloopen.

De opvolgers van Kang-hi traden met groote gestrengheid tegen de zendelingen op. Bij de troonsbestijging van Kang-hi's zoon, Young-tcheng, deed een andere Paus, Benedictus XIII, eene vergeefsche poging om den Keizer de hem door Clemens XI aangedane beleediging te doen vergeten. Hij zond twee bijzondere gezanten om den Keizer met zijne troonsbestijging geluk te wenschen. Deze geestelijke heeren,

Sluiten