Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die eerst een jaar na die afvaardiging en geruimen tijd na de troonsbestijging Peking bereikten, zagen zich genoodzaakt, de kow-tow te verrichten, waarna Young-tcheng hen in tegenwoordigheid van alle aanwezige zendelingen aldus toesprak: „Alle godsdiensten willen het goede en richten zich dus op hetzelfde doel, maar de beste van alle is ongetwijfeld de leer, door de Chineezen aangehangen." Hierna konden zij gaan!

De Keizer had reeds tevoren van zijne ongunstige gezindheid jegens de zendelingen doen blijken. Op raad van de geestelijke rechtbank, die in alle gewichtige aangelegenheden des rijks den Keizer van advies diende, werd alleen aan die zendelingen, die bijzondere kundigheden, voor de Chineezen van nut, bezaten, vergund te Peking te blijven, om zich hier verdienstelijk te betoonen, terwijl de overigen naar Macao werden overgebracht. De uitoefening van den godsdienst der Katholieken werd verboden en hunne kerken en gebouwen werden geconfisqueerd en voor staatsdiensten bestemd, voor scholen en hospitalen. Drie geleerde Jezuieten bleven aan 's Keizers hof te Peking verbonden. Zij waagden het een verzoekschrift op te stellen, waarin zij de herroeping dezer strenge maatregelen vroegen, waarbij zij op het vele wezen, door de zendelingen verricht en op de harde behandeling, die zij van tijd tot tijd hadden moeten verduren. De Keizer teekende hierop aan, dat de harde maatregelen tegen de Dominikanen genomen, noodig waren voor de handhaving van zijn gezag, daar zij dit miskenden, terwijl hij naar aanleiding van de uiteen-

Sluiten