Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetting, door de verzoekers van den godsdienst der Christenen gegeven, opmerkte:

„Gij zegt, dat Uwe leer geen valsche leer is — „het is mogelijk. M. i. zijn alle leerstellingen valsch, „die onder het voorwendsel, een moraal te verkondigen, de menschen tegen hunne overheid „opzetten. Wat zoudt gij er wel van zeggen, als ik „een bende bonzen en lama's naar Uw land zond, „om er hunne leer te prediken ? Hoe zoudt gij hen „ontvangen? — Pater Ricci is in het eerste regeerings„jaar van Keizer Ouan-Hi in China gekomen. Langen „tijd bleef hij bijna alleen. De Christenen telden „toen slechts weinigen. Men vond hen niet, zooals „thans, in grooten getale. Onder de regeering mijns „vaders heeft men overal kerken doen verrijzen en „heeft Uwe leer duizenden aanhangers gevonden. „Dat heb ik met zorg aangezien, maar eerbied jegens „mijnen vader dwong mij te zwijgen. Gij slaagdet „er in, mijnen vader om den tuin te leiden — dat „zal nu niet zoo gemakkelijk gaan. Ik doorzie Uwe „bedoelingen. Gij streeft er naar, alle Chineezen tot „Christenen te maken. Dat schrijft Uwe wet U voor, „ik weet het. Maar, als dat U lukt — wat moet er dan „van ons worden ? Moeten wij Uwe meerderen als de „onze erkennen ? De Christenen, die gij maakt, erken„nen alleen U; bij onlusten zouden zij eerder naar U „dan naar ons luisteren. Ik weet wel, dat er op ,,'t oogenblik geen reden tot ongerustheid voor ons be„staat, maar als gij Uwe volgelingen ongestoord kunt „vermeerderen, waar moet dat dan op uitloopen?"

Sluiten