Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de aan mandarijnen verschuldigde eerbewijzen bejegende en in de gemeentehuizen en openbare tempels liet overnachten. Den onder-Koning van Szechun, een voor zijn tijd bijzonder verlicht man, wisten zij voor zich te winnen en zij genoten zijne bescherming tot zij Kanton hadden bereikt.

In 4867 en 4870 vielen groote onlusten, tegen de zendelingen gericht, voor. In laatstgenoemd jaar werden de Zusters van Sint-Vincentius te Tientsin jammerlijk vermoord. Deze laatste gebeurtenis vooral, die aan China eene toenemende reputatie van wreedheid en machteloosheid in Europa bezorgde en een groot geldelijk offer als schadeloosstelling kostte, leidde er ten slotte toe, dat Frankrijk, dat zich sinds eeuwen de bescherming van de Katholieke missies in het Verre Oosten als speciale taak had aangetrokken, van de Chineesche Regeering wist gedaan te krijgen, dat de bekeeringsarbeid voortaan over geheel China zou worden toegelaten. Bovendien werd aan de missionarissen toegestaan, goederen en bezittingen te hebben in China, ook buiten de tractaat-havens — een gunst aan andere Europeanen in China nog niet vergund.

Nog een enkel woord over de gewelddadigheden, waaraan de zendelingen gedurende ruim een eeuw in China hebben blootgestaan en die zich in de laatste jaren, maar nu bij een geheel veranderd tooneel, meermalen hebben herhaald. Zelden of nooit waren zij het gevolg van godsdienst-haat. Men heeft dit in Europa gedurende tientallen van jaren gedacht, op grond van de verhalen der zendelingen zeiven, die er belang bij hadden, de slachtoffers als martelaren voor te stellen.

Sluiten