Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

dat, als maar eenmaal het werk der zendelingen vrij spel heeft, de macht van God's woord zich op wonderbare wijze openbaart. Toch zal ieder, die de waarheid boven alles stelt en haar niet als het uitsluitend eigendom van eenige kerk of sekte der stervelingen kan beschouwen, goed doen, bij het lezen dezer getallen rekening te houden met de zeer eigenaardige toestanden, die in China meer dan ergens ter wereld, een propaganda, waarbij het alleen om het aantal, niet om het gehalte der veroverde zielen te doen is, in de hand werken. Zooals wij, bij onze beschrijving van de zeden en instellingen van het Chineesche volk, hebben gezien, komt het te vondeling leggen van kinderen, vooral meisjes, bij de Chineezen in ongelooflijke mate voor. Niet alleen, dat de zendelingen zich beijveren deze kleine schipbreukelingen op 't drooge te brengen en liefderijk te verzorgen, maar het Chineesche publiek in hunne omgeving is sinds jaren gewoon, de kinderen, die het best kan missen, in letterlijken zin aan den deur der weeshuizen te leggen. Zij worden dan aan Chineesche minnen toevertrouwd, die ze een jaar of drie zoogen en daarvoor uitteraard van de zendelingen loon ontvangen. Een typisch staaltje van Chineesche „gaarheid" is het niet zelden voorkomend geval, dat de gehuurde min bij expiratie van haren diensttijd de eigen moeder van het kind blijkt te zijn en derhalve gedurende drie jaren de plichten, haar door Moeder Natuur opgelegd, heeft bezoldigd gezien.

Dat velen dezer ook in materieel opzicht geredde zieltjes hunne verdere levensjaren in den schoot der kerk doorbrengen, behoeft geen betoog. In de Chi-

Sluiten