Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oosten, een der meest werkzame middelen om China te regenereeren, wordt zeker op den langen duur, alleen reeds door het verblij f dezer meerendeels achtenswaardige en ontwikkelde vrouwen in China, in de hand gewerkt. Tegenover deze voordeelen, die het gehuwd zijn der protestantsche zendelingen met zich brengt, staan bij de Katholieken een grootere zelfverloochening, de steun van een machtige wereldorganisatie, een historisch verleden en het voorbeeld aan hunne omgeving meegedeeld door het zich ontzeggen van alle comfort. De Chineesche woningen, waarmee zij zich vergenoegen zijn krotten, vergeleken bij de nette huizen der Protestanten, waarin een zekere luxe, zij het van zeer bescheiden aard, niet zelden aangenaam aandoet. De soberheid der Katholieke missionarissen zou aan hun optreden een meer opofferend, alle eigenbaat afwijzend voorkomen geven, naar eenige schrijvers ons uit eigen waarneming weten te verzekeren.

Èn Katholieke èn Protestantsche zendelingen wijden een groot deel van hunnen tijd aan werken van den geest, die op onze kennis van China en op die van de Chineezen van ons een toenemend gunstigen invloed moeten uitoefenen. Uitmuntende vertalingen van de Chineesche klassieken en van de Chineesche Geschiedenis verschenen van hunne hand. De Engelsche zendeling Dr. Legge, thans hoogleeraar in het Chineesch te Oxford, heeft zich hierin vooral onderscheiden, terwijl het Chineesch Woordenboek van Dr. Morrison een onmisbare gids is voor eiken sinoloog. Dit om er slechts twee te noemen!

Sluiten