Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gorkha's, waarbij hij tot op 60 mijlen van de grens der Britsch-Indische Bezittingen doordrong!] ernstige verwikkelingen met de Oost-Indische Compagnie (Engelsche). Tal van vexatiën en onhebbelijkheden op Engelsche onderdanen te Kanton toegepast werden der Chineesche Regeering verweten. De Engelsche Kroon, gehoor gevend aan het aandringen van de bestuurders der „Honourable Company", zond een gezant, Lord Macartney, naar China, zooals wij reeds vroeger hebben meegedeeld. Die zending was zeker merkwaardig, daar zij de eerste was, die de Engelsche en de Chineesche Regeering in officieele aanraking met elkaar bracht, maar zij gaf niet het resultaat, dat men zich van haar, van Engelsche zijde tenminste, had voorgesteld. *) Ter illustratie van het standpunt door den Chineeschen Keizer tegenover zijnen Engelschen collega ingenomen, volgen hier eenige grepen uit den brief, door den eerste aan den Engelschen gezant voor zijnen meester, George den Derde, meegegeven, in antwoord op het schrijven des Konings, door Lord Macartney gebracht.

„Zoo hebt gij, Koning van het land ver over de „wateren, Uw hart dan tot de beschaving geneigd „en zijt er toe overgegaan, gezanten tot mij te „zenden om mij eerbiedig een onderdanig schrijven

*) Men leze hierover het juist verschenen werk: „Our first Ambassador to China, an account of the Life of George, Earl of Macartney with Extracts from his Letters and the Narrative of his Experiences in China as told by himself, 1737—1806, by Helen H. Robbins (»en zijner nakomelingen), London. Murray, 1908.

Sluiten