Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standplaats, op weg toog, werden de hem convoyeerende schepen door de Chineesche forten zóó hevig beschoten, dat hij zich genoodzaakt zag, naar Shanghai terug te keeren, om hier de aankomst van versterkingen af te wachten. Lord Elgin, die juist naar Engeland was teruggekeerd, zette dadelijk weer koers naar China, ditmaal vergezeld van een sterke legermacht onder Generaal Grant. In Chineesche wateren voegden zich 3000 Franschen onder Generaal Montauban bij hem. Onder de Engelsche regimenten was er een, uit Chineezen van Hongkong samengesteld, dat, op Europeesche wijze toegerust en geleid, bij de nu volgende vijandelijkheden uitstekend voldeed. Hieruit blijkt, dat Chineezen, mits behoorlijk gedrild en door Europeesche kaders en officieren geleid, zeer goede soldaten kunnen zijn, een feit, waaraan men om vele andere redenen allicht geneigd zou zijn, ernstig te twijfelen.

De verbonden vloten leden aanvankelijk aan de monding der Pei-Ho een ernstig échec. Men was hierheen gezeild om, alvorens tot een geregelde veldtocht over te gaan, de Chineesche Regeering alsnog de gelegenheid te geven, haar leedwezen over het gebeurde met den Engelschen gezant te betuigen en het door Lord Elgin gesloten tractaat alsnog te doen ratificeeren. De Pei-Ho bleek echter versperd en toen de scheepsmacht zich hier een doorgang had verschaft, ontving zij van alle kanten een zóó geweldig vuur, dat eenige kanonneerbooten zonken en vijfhonderd man buiten gevecht werden gesteld, waaronder de Engelsche admiraal. De schande van dit échec moest worden uitgewischt! Eene nieuwe expeditie werd op

21

Sluiten