Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheidene leden van bedoelde Engelsch-Fransche commissie door de Chineezen waren gemarteld en vermoord, terwijl men consul Parkes en eenige anderen in ijzeren kooien had rondgevoerd ter verlustiging van het volk, richtten in Peking een ware verwoesting aan. Zoo werd het beroemde Zomerpaleis op bevel van Lord Elgin in brand gestoken en elf andere paleizen ondergingen hetzelfde lot. Een plundering zonder wederga in de moderne geschiedenis volgde. Onmetelijke schatten, sinds eeuwen opgetast, gingen verloren — vernield, verbrand of gestolen. Pels- en lakwerken, borduursels, edelgesteenten, cloisonné's, bronzen, émail's, porcelein en aardewerk van ongelooflijke waarde gingen bij massa's met de terugkeerende troepen naar Europa. Men gebruikte geborduurde zijden kleederen voor het inpakken I

Maar grooter schatten dan deze gingen verloren in het afbranden der Keizerlijke bibliotheek, waar de kennis van zoo vele eeuwen veilig scheen. De door de Chineesche Regeering begane gruwelen jegens de onderhandelaars waren zeker onvergeeflijk en verdienden een zware bestraffing — maar men kan bezwaarlijk toegeven, dat door deze verwoesting het Europeesch prestige kon worden gewroken, laat staan hersteld. De vernielings- en plunderingswoede, waarvan Peking gedurende verscheidene dagen het schouwspel was, lieten zeker nog tot op dezen dag in het Chineesch gemoed den indruk achter van een huishouden van „roodharige barbaren" in dc heilige hoofdstad. Een scheldnaam, met welken de Chineezen met voorliefde de Engelschen blijven aanduiden, op wier rekening

Sluiten