Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chineesche oogen zeker een zware slag toegebracht, terwijl de neerbuigende houding tegenover de gezanten van andere natiën, door den Keizer tot dusver toegepast, nu gaandeweg onmogelijk werd. Maar, was die slag afwendbaar, was hij onverdiend, waar men zoo langen tijd was blind gebleven voor de werkelijkheid en hare waarschuwingen ? Duim voor duim moest door het gloednieuwe corps diplomatique op het uitgestrekt veld van het Chineesch ceremonieel terrein worden veroverd, om het standpunt van gelijke, bij gedachtenwisseling en vertoogen, te winnen. De Chineesche Regeering bood, waar 't kon, hardnekkig tegenstand, maar een voor een moesten de staketsels vallen, die den troon ongenaakbaar hadden gemaakt. Overigens betoonden de Chineezen zich voor het spel van geven en nemen, het gewichtig doen, het aarzelen, het tegen elkaar uitspelen, het aanhalen en afstooten — lusten en lasten der diplomaten — als geboren en menige Europeesche reputatie legde het tegen de sluwheid der mandarijnen af, zoo gauw eene zaak op bijwegen verliep, waarop het door hen steeds werd aangelegd.

Bij de hier bedoelde vredesonderhandelingen moest Prins Koung van Lord Elgin vernemen, hoe het in China met den opstand der Taipings eigenlijk stond. Tot dusver had de Keizerlijke Regeering van hare Chineesche Generaals slechts berichten van overwinningen, door hen op de opstandelingen behaald, ontvangen. Naar berekening moest de laatste der rebellen reeds lang zijn afgemaakt ! Het bleek den plaatsvervanger des Keizers nu, dat Nanking nog

Sluiten