Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

szan en van de tweede vrouw zijns vaders Tszih aan wie eveneens de rang van Keizerin-weduwe was verleend. Het was deze laatste, die op de gebeurtenissen in China gedurende de laatste tientallen van jaren tot op den huidigen dag zulk een beslissenden invloed zou uitoefenen. In 1875 stierf Tung-chi, na slechts drie jaren in naam geregeerd te hebben. Hij lietgeene nakomelingen na, waarom een zijner neven geacht werd i oor hem geadopteerd te zijn en onder den naam Kwang*eu als zijn opvolger optrad. Wederom trad nu een regentschap op (want ook Kwang-Seu was nog maar een kind) onder de beide Keizerin-weduwen. Een dezer beide, Tszan, overleed in 1896, terwijl de weduwe van ung-c ii, Keizerin Alhuta, op geheimzinnige wijze van het wereldtooneel verdween. Aanvankelijk trad Prins oung, de vredes-onderhandelaar van 1860, weder als inister op, maar hij zag zich in 1884 verdrongen oor Li-Hung-Chang, gunsteling van Keizerin Tszih, m wiens optreden velen een ramp voor China hebben gezien, wat de loop der gebeurtenissen niet schijnt

tPfTPn ta J

* *

*

Sinds het midden der negentiende eeuw gleed het reuzenrijk verder en verder naar omlaag, langs het hellend vlak, waarop het sinds de nauwere aanrakingen met het Westen was geraakt. Botsing van belangen was hiervan met alleen oorzaak, het steeds sterker opdringen der vreemdelingen toonde jaar op jaar meer, dat het Rijk reorganisatie behoefde, zou het

Sluiten