Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen. Er is feitelijk een China proper gevormd, waaraan alleen de nuttelooze woestenijen van Tibet, Kasgarië en Mongolië zijn gelaten!

Onder het regentschap der Keizerin-wed uwe, de energieke vrouw, voor wie allen aan het Chineesche Hof beefden en voor wie zelfs de Keizer, toen hij eenmaal (zoogenaamd) de regeering aanvaard had, moest „kow-tow"-en — had de oorlog met Japan plaats, die voor China met den afstand van Formosa en het betalen eener oorlogsschatting eindigde. Aan de tusschenkomst van Rusland, Frankrijk en Duitschland dankte China het, dat het het Schiereiland Liaotung behield, maar voor deze tusschenkomst moest het aan de „eerlijke makelaars" een en ander afstaan, aan Rusland Port-Arthur (waarvan dit rijk weldra weinig genoegen zou beleven!) aan Duitschland Kiao-Chao, aan Frankrijk Kouang-Chau-Fou. Engeland wist zich daarop — ter compensatie van het aan Rusland gegeven voordeel — van Wei-Ha-Wei te verzekeren.

Afgezien van deze amputaties knaagden aan China's bestaan de vele financieele verplichtingen, die het zich op den hals had gehaald door leeningen voor oorlogsschatting en „compensaties" — meestal na veel loven en bieden verkregen voor de opstootjes van Chineezen tegen Europeanen, wier levens of goederen hierdoor verloren gingen. Bij elk dezer gelegenheden had China gelegenheid, de Westerlingen als goede „business'-menschen te leeren kennen! De op veel grooter schaal opgezette beweging der „Boksers" vond aanvankelijk bij de Chineesche Regeering sym-

Sluiten