Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pathie. Het optreden van de verbonden strijdmachten der Europeesche mogendheden tegen deze benden en hunne vernietiging (met gedwongen medewerking van de Chineesche Regeering) ligt nog versch in aller geheugen. Voor China had deze ongelukkige poging om zich langs een omweg, de gehate Europeanen van den hals te schuiven het jammerlijkst gevolg. Want deze deden hunne gezanten te Peking voortaan beter beschermen, door een kleine legermacht rondom hunne \erblijven te legeren. Meer. dan ooit werd de heilige stad geprofaneerd door hunne aanwezigheid. Zoo moest het met zooveel moeite opgehouden prestige der Regeering tegenover hare onderdanen nog dieper zinken. Ook zagen de uitgaven van het Rijk zich door de „Boksers"-beweging en hare gevolgen met ruim 18 millioen tael per jaar vermeerderd. Inderdaad is het thans droevig gesteld met de inkomsten des Rijks. Deze zijn niet toegenomen, dan door eene vermeerdering van invoerrechten en van de zout-belasting, zoodat deze nieuwe schadepost de bovenbedoelde zware verplichtingen tegenover het buitenland op pijnlijke wijze is komen vermeerderen.

Natuurlijk heeft China ter regeling harer toenemende geldelijke verplichtingen tegenover het buitenland geld moeten leenen. Ter vergoeding der rente en voor de aflossing van deze bedragen zag China eene maatregel op zich toegepast, die zeker éénig mag heeten tegenover oen reuzenrijk als het hare en die er niet weinig toe moet hebben bijgedragen, China's prestige in Europa tot in het buitensporige te doen zinken, omdat het daardoor op één lijn geplaatst wordt met kleine, min

Sluiten