Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de organisatie en indeeling waarop de Engelschen terecht trotsch zijn. De Engelsche en Amerikaansche concessies, hier vereenigd onder den naam ForeignSettlement, zijn uit een moeras, vol Chineesche graven en stilstaande poelen, verrezen, maar vertoonen thans het beeld van een bloeiende, bedrijvige en niet meer ongezonde havenstad, waar de grootste stoomers aan de kaden kunnen lossen, aan de landzijde begrensd door reuzengebouwen, voor en door den handel tot stand gebracht. Buiten de handelswijk treft men plantsoenen en parken aan, waarin de villa's verrijzen, die den handelsman, van zijn dagtaak teruggekeerd, een aantrekkelijk „home" verschaffen. Voor sport en beweging van allerlei aard bestaat hier, als in Singapore, overvloedig gelegenheid. Tweemaal 's jaars hebben races plaats, die zeer goed bezocht worden en waarvoor zelfs velen uit Hongkong en Yokohama overkomen.

Omtrent Shanghai vertelt de oud-consul Parker in zijn „China, Past and Present" o. a.:

„Shanghai is een republiek van het Venetiaansche „type. De Chineezen hebben er een dominio, maar „geen possessio. De consuls voeren er het dagelijksch „bestuur, maar in zaken van algemeenen aard en „van groot belang, kunnen zij zich alleen bij monde „van hunnen doyen doen hooren, in den Gemeenteraad. Om beurten wordt de rol van doyen door „een der consuls van de groote mogendheden ver„vuld. Wordt een belangrijke verandering in de „inrichting van de gemeente verlangd, dan kunnen

Sluiten