Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de consuls slechts tijdelijke voorziening geven, „maar moet de definitieve van Peking, door tus„schenkomst van' de gezanten aldaar, worden „verkregen. In dezen Gemeenteraad kunnen alle „natiën zitting erlangen, ook Russen, Germanen, „Turken en Japanners. Zoodoende vinden hier „lieden, die in patria niet de flauwste afspiegeling „van politieke rechten genieten, gelegenheid, zich „in het gebruik van staatkundige vrijheden te „oefenen.

„De Chineesche overheden hebben voor het doen „van mededeelingen of proclamaties aan het publiek „de medewerking noodig van den betrokken consul „of consuls."

Ook kunnen zij zonder het contra-seign van den betrokken consul geen Europeaan doen arresteeren. Chineesche overtreders van de wet komen voor het „Gemengd Gerecht", een vreemde rechtbank, door een Chinees in naam gepresideerd, terwijl de consul, die officieel slechts als bijzitter geldt, de leiding heeft. Alle lieden, behalve Europeanen, die vóór dit gerecht verschijnen, moeten — naar Chineesch voorschrift — nederknielen. De deurwaarders en agenten zijn Europeanen en Europeanen mogen hier rechtskundigen bijstand verleenen. Bij zware misdrijven komen Chineezen voor Chineesche rechters, te: wijl Europeanen altijd voor Europeesche terechtstaan. Maar in beide gevallen kunnen èn de Chineesche èn de Europeesche autoriteit bij de zaak, door den ander berecht, als assessor zitting nemen en advies geven.

Sluiten