Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engelsche consul zit bij deze rechterlijke functie driemaal 's weeks, de Amerikaansche tweemaal, de Duitsche ééns. De Fransche concessie te Shanghai heeft haren eigen gemeenteraad en haar eigen gemengde rechtbank. Ook hier is alles behoorlijk en naar Westersche beginselen geregeld. Engeland is het eenige land, dat er te Shanghai een aparten rechter, een Chief Justice, op nahoudt, die het hoogste rechtscollege (Supreme Court) vóórzit.

Wat het leven der Europeesche samenleving in deze plaatsen betreft — het gelijkt in vele opzichten op dat in onzen Oost, in de grootere plaatsen op Java. Maar uitteraard geven hier Engelsche gewoonten den toon aan, wat kleeding, dagverdeeling en amusementen aangaat. Menig „oudgast" zal met genoegen hooren, dat „een vast partijtje" in de club niet tot de uitzonderingen behoort. Volgens consul Parker werd er in zijn tijd door den Chief Justice, de Amerikaansche, de Spaansche en de Italiaansche consuls geregeld de „senior rubber" gespeeld. Het gold hier whist, geen hombre, maar het tarief was niet beneden dat in Indische societeiten onder de meest geacharneerde liefhebbers gebruikelijk!

De ontwerpers van Shanghai konden niet voorzien, dat de plaats zulk een vlucht zou nemen. Zij onderschatten de toekomstige ontwikkeling en zoodoende zijn er voor het meerendeel veel te smalle straten. Het beschikbare gebied is nu zóó volgebouwd, dat slechts enkele huizen het voorrecht genieten, er een tuin van eenigen omvang op na te houden. De huishuren zijn er hoog. Overigens heeft zich hier, als op

Sluiten