Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorming, die het ontwakend China beoogt, is niet slechts eene staatkundige, maar bovenal eene maatschappelijke. De drang naar boven, de zucht om in te halen, wat men in het verleden door eeuwenlangen stilstand verzuimde „zocht" deze plaatsen van samen-

Ïerw WeSt8n' °mdat het daarvan ücht

\ er wacht, bij het inslaan van den nieuweren weg

m vele opzichten nog zoo duister. Hier, in Shanghai,' als in Hongkong, Singapore, Batavia en Soerabaia opent zich voor den vooruitstrevenden Chinees een waarlijk één,ge gelegenheid, om zich de allernoodigste bekendheid met Westersche ervaring en methode te verschaffen. En hoe parvenuachtig, druk en kunstmatig e juist aangeleerde zegeningen dier Westersche beschaving hem aanvankelijk mogen staan of afgaan deze trek om zich tot één lijn met Europeanen te verheffen, verdient eer toejuiching dan bespotting, eer aanmoediging dan hooghartige afwijzing. Zonder dezen drang zou het er voor China inderdaad hopeloos uitzien!

dpr T» • ïat"havens' eenmaal teSen wil en dank der Chineesche Regeering afgedwongen, zullen der

meesche natie tot een zegen kunnen worden. De persoonlijke toenadering tusschen Chineezen en Europeanen is er het eerste gevolg van. Wederzijdsch vertrouwen kan hieruit groeien en, ten slotte, waardeering.

Getuigend voor de aannemelijkheid dezer zienswijze is vooral het feit, dat de Chineezen in Hongong en Singapore, waar zij zich geheel los van het Chineesche gouvernement bevinden en waar Europeesche inzichten de leiding uitsluitend in handen hebben, het hoogste punt —onder omstandigheden denkbaar —op

Sluiten