Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden. Maar hiertegenover staat, dat bij feestelijke gelegenheden, als het op profiteeren aankomt, deze wijze reserve tegenover Chineesche gastheeren niet altijd wordt inachtgenomen. De redeneering ligt dan vóór de hand, dat alleen het oordeel der menschen de gedragslijn bepaalt en dat, zoodra dit niet behoeft te worden gevreesd, als bij door zeer velen bezochte feesten, de welbekende gulheid van den Chineeschen richard gerust kan worden genoten, ook al blijft men

bij elke andere gelegenheid op een deftigen afstand!

* *

Leelijker dingen dan deze, waarbij het menigmaal van beide partijen mag heeten „dat zij aan elkaar zijn gewaagd" — treffen het Chineesche karakter, voorzoover wij dit zeifin Nederlandsch-Indië leerden kennen, waar het het uitbuiten van den inlander geldt en om deze reden vermijden wellicht anderen een nauwere aanraking dan de strikt officieele, al heeft men soms reden daaromtrent een beetje te meesmuilen. Het staat ongetwijfeld als een paal boven water vast, dat vele Chineezen eiken dag partij trekken van de spil- en speelzucht van den bruinen broeder, al is deze bij hen gewoonlijk nog beter af, dan bij Hadji's en andere inlandsche geldschieters. Evenmin lijdt het twijfel of men zou zonder moeite vele vieze histories kunnen noemen, waarin Chineezen waren betrokken en waarin zij een hoofdrol vervulden. Ieder denkt hier allereerst aan de opiumpacht. Anderen, die van nabij met de toestanden op vele kleinere particuliere landerijen bekend

Sluiten