Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Chineezen in het algemeen ten goede moet komen, omdat het preventief werkt.

Intusschen getuigt het voortdurend gebruik, dat de Europeesche handel in Indië van Chineezen als tusschenpersonen blijft maken, reeds op zichzelf voldoende voor zijne in 't algemeen groote bruikbaarheid als zoodanig. Men kan gerust zeggen, dat de Chinees zich in onzen Oost onmisbaar heeft weten te maken. Hij is voor den omzet, het verkoopen zelf niet alleen „geknipt", maar hij „bereikt" den inlander eerder dan zulks den Europeaan mogelijk is. En dit is vooral in een land, waar zeer vele kleintjes een groote moeten maken, m. a. w. bij eene zeer talrijke bevolking met geringe koopkracht der individuen, van zeer veel beteekenis. Over het algemeen weet de Chinees zich zeer goed met den inlander te verstaan, hem in zijne eigenaardigheden vrij te laten en toch op zijn tijd zijn duitjes binnen te krijgen. Zóó in 't klein handelen als de Chinees het vermag, zou den Europeaan onmogelijk zijn. Bij den eersten is dit eene erfelijke eigenschap. Een koop in tallooze koop-jes te splitsen is juist iets voor hem. Één blik in een Chineesche toko is voldoende om te doen zien, hoe het kleinste door hem niet te klein wordt geacht.

* #

*

Een enkele keer vond ik in eigen ervaring, vaker nog in de mededeelingen van anderen, aanleiding, om den Chineeschen handelaar te verdenken, dat hij zelden een gelegenheid zal verzuimen, om met de waar, die hij moet leveren, te knoeien. Een nauw-

Sluiten