Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van den Chinees schieten hier tekort. Een terrein, waarop hij nog de ware „business''-man moet zien teworden ! In de eerste plaats door „zaken" en „familiebelangen" goed uiteen te houden!

•ie *

*

Van mijne persoonlijke aanraking met Chineezen heb ik meer dan ééne aangename herinnering uit Indië meegenomen. Uitteraard was deze aanraking oppervlakkig. Maar is zij in onze Europeesche samenleving als regel eene andere ? Is het daar vaak een quaestie van „zielegemeenschap?" Men wordt ook onder Europeanen met slechts enkelen bevriend, en degene onder hen, met wie men tot het einde toe bevriend blijft, zijn nog zeldzamer!

Ga ik in mijne herinneringen terug tot mijne eerste dienstjaren, dan komen in de eerste plaats de te Makassar gemaakte kennissen onder hen in aanmerking'. Ik was destijds nog in het begin mijner rechterlijke loopbaan en bekleedde er gedurende twee jaren de functie van substituut-Griffier bij den Raad van Justitie, waarbij mij, bij den onvoldoenden particulieren rechtsbijstand te dier plaatse, tevens de uitoefening van de rechtspraktijk als advocaat en procureur was opgedragen. In deze hoedanigheid behoorde mijne clientèle grootendeels tot de zonen van het Hemelsche Rijk en hunne afstammelingen en kreeg ik, meer nog dan mij in Buitenzorg, mijn eerste standplaats, was vergund geweest, een kijkje in hun leven. Enkele merkwaardige en voor het ras sprekende figuren leerde

Sluiten