Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V OOK BKKIC H T

De lijsten, welke den inhoud pan dit Vergelijkend Overzicht uitmaken, spreken voor zichzelve en zonde)» geene toelichting behoeven. Ik tril echter eene uitzondering maken voor de tabel, waarin besproken worden „de geneesmiddelen der Derde Uitgave, welke met een of andere wijziging in bereiding, samenstelling, eigenschappen of wijze van bewaring in de Vierde Uitgave zijn opgenomen". In deze lijst heb ik getracht een zoo beknopt mogelijk overzicht te geven van de wijzigingen, die bij overgang in de Vierde Uitgave in deze artikelen zijn aangebracht. Ik heb echter daarbij geen rekening gehouden met de veranderde cijfers voor oplosbaarheid, omdat de wijzigingen in die cijfers niet samengaan met veranderingen in eigenschappen der geneesmiddelen, doch hun ontstaan te danken hebben aan de verbeterde methoden voor oplosbaarheidsbepaling, die eerst na het verschijnen der Derde Uitgave gebezigd werden.

v. I.

Sluiten