Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij _, I

j SrtF" In antwoord op de vele aanvragen bericht de onder- i 1 "" ~

| geteekende, dat Opwijrda's Handleiding voor Adsistenten in de

Ij Apotheek sinds lang uitverkocht en daarvoor in de plaats is i,

| gekomen: ii

| ' v'1

|j Enkelvoudige en Samengestelde |

li Geneesmiddelen !

;j _ i (Simplicia en Gaienica)

?5

Ti DOOR Si

Ti

Dr L. VAN ITALLIE.

Ti Met alpliabetiscli register:

M

fj Prijs f 2,25; fr. p. ]>• f 2,35.

Ti Ti

Wijlen Prof. T. A. FLÜCKIGER gaf van dit werk Ti eene zeer gunstige recensie en zeide o. a. het volgende:

ii „De chemische bestanddeelen der drogerijen heeft de

j

Ti Schrijver zoo volledig mogelijk in aanmerking genomen, doch,

g met het oog op het doel, bij voorkeur slechts de werkzame

♦jj vermeld."

Ti D. B. CENTEN, Uitgever.

«•

Tl

Tl!

|

Sluiten