Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het komt mij voor noodig te wezen eenige regels over de samenstelling der studie te doen voorafgaan. Het tweede gedeelte: Bilderdijk's beoordeelaars had eerst de bestemming in Het Gedenkboek geplaatst te worden, doch hoe beknopt ik de stof behandelde, de literatuur over Bilderdijk was te uitgebreid en belangrijk om die in een beperkte ruimte met vrucht te kunnen verwerken. Daarom schreef ik ten slotte voor het Gedenkboek een ander artikel, en mijn hoofdstuk over Bilderdijk's beoordeelaars werkte ik bij met een overzicht van het voornaamste wat in dien tusschentijd alweder over Bilderdijk verschenen was. De eerste acht hoofdstukken van Bilderdijk's beoordeelaars zijn geschreven vóór Juni 1906, de laatste drie na September. Het boek staat aangekondigd in het Gedenkboek. Na 1906, het herdenkingsjaar, verscheen niets noemenswaardigs meer over Bilderdijk en zoo sluit de studie dus met dit jaar af, behandelend een ruim honderdjarige periode van kritiek op 's dichters werken. De oorspronkelijke beknopte vorm bleef behouden. Het eerste gedeelte van deze studie dient om den lezer reeds eenigszins met Bilderdijk in kennis te brengen, alvorens hem de reeks van oordeelvellingen onder de oogen gebracht wordt.

« Een dichterstudie > heb ik mijn boek genoemd. Geeft het veelgeprezen boek van Prof. Bavinck vooral een beeld van den denker, mij was het voornamelijk om den dichter te doen. De denker Bilderdijk is thans erkend door vriend en vijand en wordt sterk op den voorgrond gedrongen : over den dichter en vooral over den kunstenaar Bilderdijk valt nog veel te schrijven. Wel zijn vaak voortreffelijk algemeene begrippen gegeven van zijn poëzie en een enkel maal goede esthetische beschouwingen over sommige verzen, doch dit laatste bleef uitzondering, en dikwijls nog tastte men mis in de waardebepaling dier afzonderlijke verzen. Er ligt daarom wel eenige waarheid in de klacht, die een beoordeelaar slaakte.

«Bilderdijk's dichterlijke taal is nog niet volkomen nagegaan, zooals

Sluiten